Sektor střed: A S sever: L H E západ: U K P jih: C J B východ: M Z T

Bližší informace ... zde ...

„Vlastenec není ten, kdo mluví o lásce ke své zemi, ale ten, kdo je připraven za ni položit život.“

Vasilij Zajcev, legendární sovětský odstřelovač v bitvě u Stalingradu

 

Často slyším na adresu domobranců slova despektu a opovržení – jo, to jsou ti obtloustlí staříci nebo životem nedocenění muži středního věku, kteří běhají po lesích a hrají si tam na vojáky. Něco mezi neškodnými blázny a naivními hlupáky. Navíc proč bychom měli mít nějakou domobranu, když tu máme profesionální armádu a stále se rozrůstající neméně profesionální policejní sbor? Často tato slova slýcháme právě od těchto profesionálů. Podle názoru již značně neprofesionálních úředníků Odboru bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra „jednotlivé buňky (domobrana žádné buňky nezná, základní taktickou jednotkou jsou skupiny – pozn. autora) často tvoří jednotlivci, převážně důchodového a předdůchodového věku. Někteří z nich jsou aktivní jen ve virtuálním prostředí“ (Projevy extremismu a předsudečné nenávisti Souhrnná situační zpráva 3. čtvrtletí roku 2018“, MV ČR)

Je tomu skutečně tak, opravdu nemáme nic lepšího na práci, než si ve svém volnu hrát na vojáky? Cvičit, vylepšovat si vybavení, získávat další zkušenosti, organizovat se, zocelovat a stmelovat?

VYJÁDŘETE SOUHLAS S OBSAHEM DOPISU NA ... www.petice24.com ...


V Praze dne 11.11.2018

 

Otevřený dopis předsedovi vlády České republiky Andreji Babišovi

 

Vážený pane premiére,

tímto otevřeným dopisem se na Vás obracíme jako na předsedu vrcholného orgánu odpovědného za zajišťování bezpečnosti České republiky, mezi jehož zákonné povinnosti, mimo jiné, patří:

  • vyhodnocování možných rizik a hrozeb v oblasti bezpečnosti státu a přijímání nezbytných opatření ke snížení resp. redukci těchto rizik
  • rozhodování o strategické koncepci obrany státu, plánování a organizování přípravy státu k obraně
  • rozhodování o opatřeních k účinnému fungování bezpečnostního systému státu, koncepci použití ozbrojených sil i přípravy občanů k obraně státu a spoluúčasti na zajištění jeho bezpečnosti

Současná geopolitická situace naznačuje, že Česká republika už čelí nebo v blízké budoucnosti bude čelit riziku ohrožení bezpečnosti státu vyplývající především z

  • stávající a nadále očekávatelné migrace z oblastí s odlišnou kulturou a chápáním lidských práv v řadě případů neslučitelných s evropskými zvyklostmi
  • plánovaného odstoupení Spojených států amerických od rusko-americké smlouvy o likvidaci raket středního a kratšího doletu

Oba zmíněné faktory představují velké bezpečností riziko s nezanedbatelným potenciálem vyústit až do válečného stavu na území Evropy, Českou republiku nevyjímaje. Zajištění bezpečnosti státu v takovém případě pomocí stávajících ozbrojených sborů (zejména Policií ČR a Armádou ČR) může být nedostatečné a neobejde se bez přispění civilních obyvatel. Podíl občanů na obraně státu sice vyplývá z platných zákonů, aby však byla pomoc obyvatel účinná, musí jí předcházet adekvátní a systematická příprava k obraně státu.

Obracíme se na Vás proto, jako představitelé jednoho z existujících zájmových spolků, který svojí činností navazují na principy civilní obrany a jeho hlavním účelem je osvětová, publikační a vzdělávací činnost v oblasti občanské svépomoci, prevence kriminality, zvládání a přípravě občanů na mimořádné události a krizové situace. Veškerá činnost vedoucí k naplnění hlavního účelu spolku je samozřejmě prováděna v souladu s ustanovením platných zákonů České republiky.

S vědomím současných i v budoucnu očekávatelných bezpečnostních rizik a hrozeb na území České republiky Vás tímto dopisem žádáme, abyste z pozice předsedy vlády inicializoval legislativní proces, a pověřil jeho přípravou příslušné ministry, vedoucí k legislativnímu ukotvení působnosti tzv. „branných spolků“, které by staly dalším prvkem v zajištění bezpečnosti České republiky v duchu ustanovení Čl. 3 zákona č. 300/2000 Sb. o bezpečnosti České republiky. V procesu definování rámcových podmínek fungování branných spolků i v přípravě potřebné legislativy nabízíme své odborné znalosti a zkušenosti.

Hlavním účelem branných spolků by mělo být naplnění cílů Koncepce přípravy občanů k obraně státu (vydané Ministerstvem obrany v roce 2013) a související platné legislativy, především zákona č. 585/2004 Sb. o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon) a zákona č. 222/1999 Sb. o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. Při naplňování hlavního účelu se branné spolky, pod záštitou a podporou státu, zaměřují především na

  • aktivní rozvíjení znalostí a dovedností členů spolku (občanů České republiky) při jejich přípravě na zajištění bezpečnosti státu, tj. zejména v oblastech civilní obrana i ochrana, taktika zvládání mimořádných situací, první pomoc, spojení a komunikace, střelba a manipulace se zbraněmi
  • úzkou a účinnou spolupráci členů spolku s orgány místní samosprávy, ozbrojenými složkami státu a ostatními složkami Integrovaného záchranného systému při zajištění bezpečnosti a obrany státu a to především ve své domovské oblasti, tj. na úrovni obce případně kraje

Oslovujeme Vás veřejnou cestou tímto otevřeným dopisem, neboť bezpečnost České republiky se týká všech jejich občanů a žádáme Vás, abyste projevil politickou odpovědnost a k celé věci se vyjádřil.

 

S úctou a pozdravem                                                                                                             

 

Ing. David Buchtela, Ph.D., v.r., předseda ZEM-DOM z.s.

Ivo Gec, v.r., člen spolkové rady ZEM-DOM z.s.

Mgr. Aleš Přichystal, v.r. ., člen spolkové rady ZEM-DOM z.s.

pplk..v.v. Ing. Ivan Kratochvíl, v.r., předseda Českoslovenští vojáci v záloze za mír z.s.


VYJÁDŘETE SOUHLAS S OBSAHEM DOPISU NA ... www.petice24.com ...

Na sever od Prahy, doslova pár kilometrů od dálnice z Prahy na Teplice, je stará obec Panenské Břežany. Hned dva zámky se nacházejí v této historii opředené obci. Ten dolní je smutně proslavený tím, že v něm měl svoje sídlo užíval zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich s manželkou Linou a dětmi. Z bran tohoto zámku také vyjel na svoji poslední cestu, kterou mu překazili svým hrdinským činem českoslovenští vojáci - parašutisté Jozef Gabčík a Jan Kubiš, kteří byli pro tento úkol speciálně vycvičeni ve Velké Británii.

Možná si vzpomenete na úvodní scény ve vynikajícím československém filmu Atentát z roku 1964 (novodobé filmy západní provenience na toto téma jsou již jen ubohými slátaninami hollywoodského střihu), kde je právě zámek v Panenských Břežanech ukázán.

Historický areál tzv. horního zámku se skládá z překrásného barokního zámku a zcela unikátní kaple sv. Anny, projektované slavným architektem barokní gotiky Janem Blažejem Santinim-Aichelem. Komplex se od roku 2012 nachází v majetku Oblastního muzea Praha-východ, které zde vybudovalo a teprve nedávno otevřelo Památník národního útlaku a odboje a moderní, interaktivní expozici "Zločin a trest".  Expozice v Horním zámku v Panenských Břežanech vás přenese do období II. světové války. Kromě dobových uniforem (např. uniforma plukovníka Jaroslava Nováka, před válkou velitele pevnosti Hanička) tu objevíte dobové tiskopisy a korespondenci, díky spolupráci s Pankráckým památníkem je zde vystavena také kopie pankrácké gilotiny, s níž se během období okupace popravovalo, a dveře z pankrácké věznice.

V další části se nachází třeba vagon smrti nebo samopal „Špagin“, pozůstalost po buchenwaldském vězni, kámen z appellplatzu z památníku Flossenbürg, dar památníku Flossenbürg, (jelikož Panenské Břežany byly pobočným koncentračním táborem KT Flossenbürg) či originální pamětní deska z domu na Porchester Gate, kde byl připravován atentát na říšského protektora R. Heydricha. O tomto tématu část expozice pojednává, zejména o událostech vedoucích k atentátu. Kromě historických exponátů, například zbraní uvidíte v moderním multifunkčním sále promítané dokumenty i dokument o operaci Anthropoid. Expozice je udělána bez stávajícího ideologického balastu, čili s historií seznámený návštěvník nebude zklamán.

Celá expozice je zakončena „potrestáním“ válečných zločinců. A to nejen německých (včetně expozice soudního procesu a popravy K. H. Franka), ale i českých vlastizrádců. V rámci očisty národa po konci 2. světové války byli souzeni nejen pomahači gestapa z řad bývalých parašutistů a partyzánů, ale i tzv. aktivističtí novináři. Tedy zástupci sdělovacích prostředků (dnešní mluvou masmédií nebo mainstreamu), kteří zradili svůj národ a aktivně spolupracovali s německou okupační mocí.

Po 2. světové válce se československá justice vypořádala s kolaboranty velice tvrdým způsobem. V tzv. retribučních procesech bylo mimořádnými lidovými soudy za kolaboraci s okupačními orgány odsouzeno 730 obyvatel. Soudy ovšem neměly standardní podobu. Pouze předseda pětičlenného senátu byl profesionálním soudcem, proces trval pouze tři dny, proti rozsudku nebylo možné odvolání a jeho vykonání proběhlo okamžitě po vynesení.

Návštěva Památníku národního útlaku a odboje v Panenských Břežanech a zejména expozice "Zločin a trest" by se měla stát povinnou pro všechny sluníčkáře a naše dnešní „aktivistické novináře“. Aby věděli, že i náš národ umí řádně potrestat všechny, kteří jej zrazovali a zrazují.  Zatím si žijí v blahém pocitu beztrestnosti, kdy mohou urážet a napadat skutečné vlastence, kterým není lhostejný osud jejich země a národa. Ale jak nám historie říká, všeho jenom dočasu a každému se dostane po zásluze jeho odměny nebo trestu.

- apt -

https://www.do-muzea.cz/pamatnik-narodniho-utlaku-a-odboje-panenske-brezany/

http://nassmer.blogspot.com/2010/05/vyrovnani-se-s-valecnou-minulosti-do.html

Předčasný svátek Osvobození naší vlasti od německých okupantů (nedůstojně slavený jako úlitba našim novým „přátelům“ – předchozím mnichovským zrádcům - již 8. května) se rozhodla ZD oslavit v režii mělnické skupiny ZD Nemesis opravdu důstojně – náročným střeleckým výcvikem. Zkušený instruktor si vzal do parády nejen členy vlastní skupiny, ale také domobrance pozvané z dalších skupin Zemské a Národní domobrany z oblasti Prahy a Středních Čech.

Cvičily se nejrůznější střelecké situace, tedy nejen obvyklá statická střelba. Účastníci výcviku tak měli možnost získat nové střelecké zkušenosti, dovednosti a též si prověřit své již získané návyky a případně být opraveni instruktorem při chybném postupu při střelbě.

Je potřebné vzpomínat a hlavně NEZAPOMÍNAT na nevojenské oběti války, na to, kdo jim toto utrpení nebo smrt způsobil a hlavně na to, že největší podíl na osvobození Československa od německých fašistů měla Rudá armáda a až následně další spojenci protifašistické koalice.

Proto jako vyvrcholení oslav Osvobození Zemskou domobranou bylo vzdání cti, vzpomínka a pietní položení kytice českých šeříků k památníku věnovaném vojáky Rudé armády obětem z Lidic, jako vzpomínku na obec Lidice a její obyvetele, vyhlazenou 10. června 1942 německými nacisty.